ส่วนที่ 1
ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่

ส่วนที่ 2
คุณสมบัติความเป็นผู้นำของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

ข้อมูลส่วนบุคคลของ อสม.

ชื่อ-สกุล นางสาวจำเนียร คุ้มวัน
เลขบัตรประชาชน -
เกิดวันที่ 1 ม.ค. 2513
ที่อยู่ บ้านเลขที่ 15 ซอย ถนน หมู่ที่ 4 หมู่บ้าน ตำบล วัดแก้ว อำเภอ บางแพ จังหวัด ราชบุรี รหัสไปรษณีย์
สถานภาพ โสด
บุตร 0 คน
การศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปี พ.ศ. ที่สมัครเป็น อสม.
ระยะเวลาที่เป็น อสม. 0 ปี
แรงจูงใจที่ทำให้อยากเป็น อสม.
คติประจำใจ

มุ่งมั่นตั้งใจ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

ส่วนที่ 1 หลักเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะตัว อสม.

การครองตน

การครองคน

การครองคน หมายถึง การมีความสามารถในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่น สามารถจูงใจให้เกิดการยอมรับและให้ความร่วมมือ

การครองงาน

การครองงาน หมายถึง การมีความสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายอย่างดี

ส่วนที่ 2 หลักเกณฑ์ความรู้ ความสามารถทักษะเฉพาะสาขา

ส่วนที่ 3 ผลงานความสำเร็จในสาขาที่คัดเลือก / ผลงานเด่น / นวัตกรรม

สรุปผลงานเด่น / นวัตกรรม