ส่วนที่ 1
ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่

ส่วนที่ 2
คุณสมบัติความเป็นผู้นำของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

ข้อมูลส่วนบุคคลของ อสม.

ชื่อ-สกุล นางนิ่มนวล อาษากลาง
เลขบัตรประชาชน -
เกิดวันที่ 14 พ.ค. 2512
ที่อยู่ บ้านเลขที่ 42 ซอย ถนน หมู่ที่ 4 หมู่บ้าน ตำบล ธารปราสาท อำเภอ โนนสูง จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30160
สถานภาพ สมรส
บุตร 0 คน
การศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปี พ.ศ. ที่สมัครเป็น อสม. 2549
ระยะเวลาที่เป็น อสม. 13 ปี
แรงจูงใจที่ทำให้อยากเป็น อสม.

ในฐานะที่เป็นสมาชิกคนหนึ่งในชุมชน  มักจะอาสาทำงานในชุมชนและได้รับความไว้วางใจให้ได้รับบทบาทหน้าที่ที่สำคัญ  คนในชุมชนเห็นพร้อมว่าดฉันมีความสามารถที่จะเป็น อสม.ได้ และเมื่อมีโอกาสดิฉันจึงสมัคร

คติประจำใจ

ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน  พัฒนาตน เพื่อประโยชน์ส่วนรวม

ส่วนที่ 1 หลักเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะตัว อสม.

การครองตน

การครองคน

การครองคน หมายถึง การมีความสามารถในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่น สามารถจูงใจให้เกิดการยอมรับและให้ความร่วมมือ

การครองงาน

การครองงาน หมายถึง การมีความสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายอย่างดี

ส่วนที่ 2 หลักเกณฑ์ความรู้ ความสามารถทักษะเฉพาะสาขา

ส่วนที่ 3 ผลงานความสำเร็จในสาขาที่คัดเลือก / ผลงานเด่น / นวัตกรรม

สรุปผลงานเด่น / นวัตกรรม

ระดับพื้นที่ที่นำนวัตกรรมไปใช้ ได้ถึงระดับใดสูงสุด