ส่วนที่ 1
ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่

ส่วนที่ 2
คุณสมบัติความเป็นผู้นำของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

ข้อมูลส่วนบุคคลของ อสม.

ชื่อ-สกุล นางสาววรรณี เกิดเหมาะ
เลขบัตรประชาชน -
เกิดวันที่ 6 ธ.ค. 2518
ที่อยู่ บ้านเลขที่ 40/4 ซอย - ถนน - หมู่ที่ 16 หมู่บ้าน บ้านโคกทม ตำบล โคกยาง อำเภอ ปราสาท จังหวัด สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32140
สถานภาพ สมรส
บุตร 1 คน
การศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปี พ.ศ. ที่สมัครเป็น อสม. 2552
ระยะเวลาที่เป็น อสม. 10 ปี
แรงจูงใจที่ทำให้อยากเป็น อสม.

         จากการดำเนินชีวิตในชุมชน พบว่า คนในชุมชนมีการผลิตข้าวอินทรีย์ส่งออกจำหน่ายที่ต่างประเทศ แต่ไม่มีการผลิตเพื่อบริโภคในชุมชนทำให้เกิดคำถามต่อตนเองว่า “ทำไมเราไม่ผลิตข้าวอินทรีย์บริโภคเองในครัวเรือน” เมื่อมีการตรวจสารเคมีในเลือดของคนในชุมชน พบว่า มีสารเคมีตกค้างในเลือดเป็นจำนวนมากและชุมชนยังขาดแกนนำด้านการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงเกิดแรงจูงใจที่อยากเป็นแกนนำด้านสุขภาพในตำแหน่ง อสม. ด้านการดำเนินงานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อคนในครอบครัวและคนในชุนชนของตนเอง

คติประจำใจ

"ชุมชนปลอดสาร มีมาตรการใช้สมุนไพร ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ภาคีเครือข่ายร่วมใจก้าวสู่มาตรฐานอาเซียน"

ส่วนที่ 1 หลักเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะตัว อสม.

การครองตน

การครองคน

การครองคน หมายถึง การมีความสามารถในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่น สามารถจูงใจให้เกิดการยอมรับและให้ความร่วมมือ

การครองงาน

การครองงาน หมายถึง การมีความสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายอย่างดี

ส่วนที่ 2 หลักเกณฑ์ความรู้ ความสามารถทักษะเฉพาะสาขา

ส่วนที่ 3 ผลงานความสำเร็จในสาขาที่คัดเลือก / ผลงานเด่น / นวัตกรรม

สรุปผลงานเด่น / นวัตกรรม