สั่งพิมพ์ พิมพ์เอกสาร

ส่วนที่ 1
ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่

ส่วนที่ 2
คุณสมบัติความเป็นผู้นำของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

ข้อมูลส่วนบุคคลของ อสม.

ชื่อ-สกุล นางสาวจำเนียร คุ้มวัน
เลขบัตรประชาชน -
เกิดวันที่ 1 ม.ค. 2513
ที่อยู่ บ้านเลขที่ 15 ซอย ถนน หมู่ที่ 4 หมู่บ้าน ตำบล วัดแก้ว อำเภอ บางแพ จังหวัด ราชบุรี รหัสไปรษณีย์
สถานภาพ โสด
บุตร 0 คน
การศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปี พ.ศ. ที่สมัครเป็น อสม.
ระยะเวลาที่เป็น อสม. 0 ปี
แรงจูงใจที่ทำให้อยากเป็น อสม.
คติประจำใจ

มุ่งมั่นตั้งใจ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

ส่วนที่ 1 หลักเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะตัว อสม.

การครองตน

การเป็นผู้มีสุขภาพดี

ไม่ระบุข้อมูล

การมีพฤติกรรมเป็นแบบอย่างที่ดี

ไม่ระบุข้อมูล

การครองตน (ต่อ)

มีครอบครัวอบอุ่น / ครอบครัวมีทัศนคติที่ดีต่อการเป็น อสม.

ไม่ระบุข้อมูล

มีมนุษยสัมพันธ์และสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น เสียสละเพื่อส่วนรวม และขยันหมั่นพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

ไม่ระบุข้อมูล

การครองคน

การครองคน หมายถึง การมีความสามารถในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่น สามารถจูงใจให้เกิดการยอมรับและให้ความร่วมมือ

ความสามารถในการประสานความสัมพันธ์

ไม่ระบุข้อมูล

ความสามารถในการร่วมงาน สามารถจูงใจในการยอมรับและให้ความช่วยเหลือ

ไม่ระบุข้อมูล

การครองคน (ต่อ)

ให้บริการแก่ประชาชนและแนะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์

ไม่ระบุข้อมูล

เป็นผู้มีความเป็นธรรมทั้งต่อตนเองและผู้อื่น

ไม่ระบุข้อมูล

การเสริมสร้างความสามัคคีและร่วมกิจกรรมของหมู่คณะ

ไม่ระบุข้อมูล

การครองงาน

การครองงาน หมายถึง การมีความสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายอย่างดี

ความรับผิดชอบต่อหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

มีความรู้ความสามารถ และความพึงพอใจในการปฎิบัติหน้าที่

ความสามารถขยายบทบาทของการเป็นผู้นำ

การครองงาน (ต่อ)

ความภาคเพียรในการปฏิบัติหน้าที่

ไม่ระบุข้อมูล

การคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมและประชาชน

ไม่ระบุข้อมูล

ทักษะการใช้เทคโนโลยี

ไม่ระบุข้อมูล

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ

ไม่ระบุข้อมูล

ส่วนที่ 2 หลักเกณฑ์ความรู้ ความสามารถทักษะเฉพาะสาขา

ความรู้ที่จำเป็น การพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาตนเองในสาขาที่คัดเลือก

ไม่ระบุข้อมูล

การเป็นแกนนำในการพัฒนาความรู้ในชุมชนในสาขาที่สมัคร

ไม่ระบุข้อมูล

การปฏิบัติตัวของ อสม. ในสาขาที่สมัคร

ไม่ระบุข้อมูล

ส่วนที่ 2 หลักเกณฑ์ความรู้ ความสามารถทักษะเฉพาะสาขา (ต่อ)

ความสามารถ อสม. ในการถ่ายทอดความรู้เชิงเทคนิคและบริหารจัดการของ อสม. เกี่ยวกับสาขาที่ได้รับคัดเลือก

ไม่ระบุข้อมูล

ความสามารถในด้านการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ

ไม่ระบุข้อมูล

กิจกรรมของ อสม. ในสาขาที่สมัคร

ไม่ระบุข้อมูล

ส่วนที่ 3 ผลงานความสำเร็จในสาขาที่คัดเลือก / ผลงานเด่น / นวัตกรรม

ผลงานความสำเร็จและสิ่งที่ภาคภูมิใจที่เป็นรูปธรรมเด่นชัดในสาขาที่สมัคร

ไม่ระบุข้อมูล

สรุปผลงานเด่น / นวัตกรรม

ชื่อผลงานเด่น / นวัตกรรม

ไม่ระบุข้อมูล

วัตถุประสงค์ของนวัตกรรม

ไม่ระบุข้อมูล

กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์

ไม่ระบุข้อมูล

ระยะเวลาที่ดำเนินการ

ไม่ระบุข้อมูล