จำนวน อสม.ที่ส่งเข้ารับการคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ  
จำแนกตามเขตสุขภาพ / จังหวัดเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

จังหวัด จำนวน (คน)
สาขาเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 1
สาขาการส่งเสริมสุขภาพ 1
สาขาสุขภาพจิตชุมชน 1
สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 1
สาขาการบริการในศูนย์สาธารณสุขฐานชุมชน(คสมช.)และการสร้างหลักประกันสุขภาพ 1
สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 1
สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ 1
สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน 1
สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน 1
สาขานมแม่และอนามัยแม่และเด็ก 1
สาขาทันตสุขภาพ 1
สาขาพื้นที่พิเศษชายแดนภาคใต้ 0
อสม. ดีเด่นกรุงเทพมหานคร 0
อสม. กฟผ. 0