จำนวน อสม.ที่ส่งเข้ารับการคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ  
จำแนกตามเขตสุขภาพ / จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัด จำนวน (คน)
สาขาเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 0
สาขาการส่งเสริมสุขภาพ 0
สาขาสุขภาพจิตชุมชน 0
สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 0
สาขาการบริการในศูนย์สาธารณสุขฐานชุมชน(คสมช.)และการสร้างหลักประกันสุขภาพ 0
สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 0
สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ 0
สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน 0
สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน 0
สาขานมแม่และอนามัยแม่และเด็ก 0
สาขาทันตสุขภาพ 0
สาขาพื้นที่พิเศษชายแดนภาคใต้ 0
อสม. ดีเด่นกรุงเทพมหานคร 0
อสม. กฟผ. 0