รูปภาพกิจกรรม

นางราตรี บุญประสิทธิ์
สาขา : สาขาการส่งเสริมสุขภาพ
อายุ : 47 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 15 ปี