ผู้เข้าร่วมประเมิน อสม.ดีเด่น ประจำปี 2562

นางรำพึง  บุญละออง

สาขาสาขาทันตสุขภาพ

อายุ 43 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 13 ปี
จังหวัดสุรินทร์

นางนันทา รอดสะใภ้

สาขาสาขาการส่งเสริมสุขภาพ

อายุ 0 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 8 ปี
จังหวัดสมุทรสงคราม

นายประยง ขำโพธิ์

สาขาสาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน

อายุ 39 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 12 ปี
จังหวัดขอนแก่น

นางดวงดาว แม้นจิตร

สาขาสาขาเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

อายุ 46 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 12 ปี
จังหวัดสุรินทร์

นางสาวสมดอย ผดุงแดน

สาขาสาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

อายุ 42 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 16 ปี
จังหวัดสุรินทร์

นางรัตนาภรณ์  แสงมณี

สาขาสาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

อายุ 41 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 15 ปี
จังหวัดสุรินทร์

นางราตรี บุญประสิทธิ์

สาขาสาขาการส่งเสริมสุขภาพ

อายุ 47 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 15 ปี
จังหวัดสุรินทร์

นางสาววรรณี เกิดเหมาะ

สาขาสาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ

อายุ 44 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 10 ปี
จังหวัดสุรินทร์

นางพันธ์ อินทรชาติ

สาขาสาขาการจัดการสุขภาพชุมชน

อายุ 50 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 17 ปี
จังหวัดสุรินทร์

นางอรุณ สัชชานนท์

สาขาสาขาการบริการในศูนย์สาธารณสุขฐานชุมชน(คสมช.)และการสร้างหลักประกันสุขภาพ

อายุ 56 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 42 ปี
จังหวัดสุรินทร์

นางสาวรัตนา สมีพวง

สาขาสาขาการบริการในศูนย์สาธารณสุขฐานชุมชน(คสมช.)และการสร้างหลักประกันสุขภาพ

อายุ 50 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 8 ปี
จังหวัดขอนแก่น

นางสมควร ศิริพูน

สาขาสาขานมแม่และอนามัยแม่และเด็ก

อายุ 56 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 11 ปี
จังหวัดสุรินทร์

นางสาวกัญจนาพร ยินดี

สาขาสาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน

อายุ 49 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 12 ปี
จังหวัดสุรินทร์

นางมณีรัตน์ เติมกล้า

สาขาสาขาสุขภาพจิตชุมชน

อายุ 61 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 12 ปี
จังหวัดสุรินทร์

นายภิญโญ  ตั้งมั่น

สาขาสาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

อายุ 2019 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 19 ปี
จังหวัดนครสวรรค์

นางสาววาริน  พงษ์เขตกรณ์

สาขาสาขาการส่งเสริมสุขภาพ

อายุ 2019 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 10 ปี
จังหวัดนครสวรรค์

นางหม่อ แซ่ว่าง

สาขาสาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ

อายุ 53 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 25 ปี
จังหวัดตาก

นางสาวดรุณี คีรีไพสิฐ

สาขาสาขานมแม่และอนามัยแม่และเด็ก

อายุ 33 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 8 ปี
จังหวัดตาก

นางพรพรรณ อยู่สุข

สาขาสาขาสุขภาพจิตชุมชน

อายุ 38 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 11 ปี
จังหวัดนครสวรรค์

นางสุกัญญา สืบสมบัติ

สาขาสาขาเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

อายุ 50 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 14 ปี
จังหวัดเชียงราย

นางจันทร์คำ จินดา

สาขาสาขาสุขภาพจิตชุมชน

อายุ 57 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 24 ปี
จังหวัดเชียงราย

นางสาวอุบล พูลเพิ่ม

สาขาสาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ

อายุ 55 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 21 ปี
จังหวัดนครสวรรค์

นางผ่องใจ สุวรรณปัญญา

สาขาสาขาสุขภาพจิตชุมชน

อายุ 65 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 25 ปี
จังหวัดตาก

นางรัตนา ศรีคำตำบล

สาขาสาขาการบริการในศูนย์สาธารณสุขฐานชุมชน(คสมช.)และการสร้างหลักประกันสุขภาพ

อายุ 55 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 8 ปี
จังหวัดนครสวรรค์

นายธนวัฒน์ ธนสมบัติ

สาขาสาขาทันตสุขภาพ

อายุ 31 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 7 ปี
จังหวัดนครสวรรค์

นางสาวเสาวนีย์ เฉลิมชัย

สาขาสาขาทันตสุขภาพ

อายุ 46 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 23 ปี
จังหวัดเชียงราย

นางสาววิชยา มูลวงค์

สาขาสาขาการบริการในศูนย์สาธารณสุขฐานชุมชน(คสมช.)และการสร้างหลักประกันสุขภาพ

อายุ 45 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 9 ปี
จังหวัดเชียงราย

นางบังอร รอดวรรณโน

สาขาสาขานมแม่และอนามัยแม่และเด็ก

อายุ 51 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 19 ปี
จังหวัดราชบุรี

นางอุทัยวรรณ ใจกว้าง

สาขาสาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ

อายุ 64 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 10 ปี
จังหวัดราชบุรี

นางลำดวน การรักษา

สาขาสาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

อายุ 2019 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 11 ปี
จังหวัดเชียงราย