ประกาศผล อสม.ดีเด่น ประจำปี 2561
นางฮาบีบ๊ะ กรมเมือง

สาขาสาขาเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

อายุ 41 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 13 ปี
จังหวัดสงขลา

นายชูชาติ  พูลทอง

สาขาสาขาการจัดการสุขภาพชุมชน

อายุ 50 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 0 ปี
จังหวัดเชียงใหม่

นางสาวจำเนียร คุ้มวัน

สาขาสาขาทันตสุขภาพ

อายุ 49 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 0 ปี
จังหวัดราชบุรี

นางเจ๊ะเสาะ สาแม

สาขาสาขาพื้นที่พิเศษชายแดนภาคใต้

อายุ 49 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 14 ปี
จังหวัดปัตตานี

นายประสวน บุญยัง

สาขาสาขาการส่งเสริมสุขภาพ

อายุ 49 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 0 ปี
จังหวัดตรัง

นายบุญรอด เวชสุวรรณ

สาขาสาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

อายุ 31 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 10 ปี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นางเทวี โชติมณี

สาขาสาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

อายุ 49 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 8 ปี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นางทองใส หาญเสนา

สาขาสาขาการบริการในศูนย์สาธารณสุขฐานชุมชน(คสมช.)และการสร้างหลักประกันสุขภาพ

อายุ 49 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 23 ปี
จังหวัดนครพนม

นางพานิตย์ นพรัตน์

สาขาสาขาสุขภาพจิตชุมชน

อายุ 42 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 7 ปี
จังหวัดพัทลุง

นางฟาอีซะห์ กาตง

สาขาสาขาพื้นที่พิเศษชายแดนภาคใต้

อายุ 47 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 19 ปี
จังหวัดนราธิวาส

นางมะริหย้อ  ศรีชาย

สาขาสาขานมแม่และอนามัยแม่และเด็ก

อายุ 58 ปี
ระยะเวลาการเป็น อสม. 12 ปี
จังหวัดตรัง