ผู้เข้าร่วมคัดเลือกและประเมินผลงาน อสม.ดีเด่นประจำปี 2562  [ แสดง 8 อันดับที่มีการอัพเดตล่าสุด ]

นางสาววนาลี หทัยผ่องเพ็ญ

สาขาสาขานมแม่และอนามัยแม่และเด็ก

จังหวัดตาก

นายนายเกรียงศักดิ์ จำปีเพชร

สาขาสาขาเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

จังหวัดนครสวรรค์

นายพูนย์ทรัพย์ สีนวน

สาขาสาขาการบริการในศูนย์สาธารณสุขฐานชุมชน(คสมช.)และการสร้างหลักประกันสุขภาพ

จังหวัดสกลนคร

นางสาวเพ็ชรี  สัมพันธ์พร

สาขาสาขาทันตสุขภาพ

จังหวัดชลบุรี

นายจิรพันธุ์ วรรณนาวิน

สาขาสาขาการจัดการสุขภาพชุมชน

จังหวัดชลบุรี

นางวิไล  เข็มทอง

สาขาสาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน

จังหวัดชลบุรี

นายนฤชิต  แสงเทียนท์

สาขาสาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ

จังหวัดชลบุรี

นายบุญมี  ศรีสุข

สาขาสาขาการบริการในศูนย์สาธารณสุขฐานชุมชน(คสมช.)และการสร้างหลักประกันสุขภาพ

จังหวัดชลบุรี

ประกาศผลอสม.ดีเด่นประจำปี 2561

นางฮาบีบ๊ะ กรมเมือง

สาขาสาขาเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

จังหวัดสงขลา

นายชูชาติ  พูลทอง

สาขาสาขาการจัดการสุขภาพชุมชน

จังหวัดเชียงใหม่

นางสาวจำเนียร คุ้มวัน

สาขาสาขาทันตสุขภาพ

จังหวัดราชบุรี

นางเจ๊ะเสาะ สาแม

สาขาสาขาพื้นที่พิเศษชายแดนภาคใต้

จังหวัดปัตตานี

คลิปวีดีโอ

พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในวัน อสม.แห่งชาติ ปี2561 ตอนที่ 2

พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในวัน อสม.แห่งชาติ ปี2561 ตอนที่ 1

คำปราศรัย วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ 2561

คำถามที่พบบ่อย

1. เป็นบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกและผ่านการอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ. 2554

2. เป็น อสม. ติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 ปี นับถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีมี่เข้ารับการคัดเลือก
3. ประเภทที่จะได้รับการเสนอชื่อมี 4 ประเภท ดังต่อไปนี้

    3.1 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
    3.2 อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร
    3.3 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษชายแดนภาคใต้
    3.4 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอื่น ๆ ได้แก่ อสม. ที่ได้รับการอบรมตามหลักสูตรของกระทรวงสาธารณสุขหรือหลักสูตรของ กฟผ. ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขและปฏิบัติหน้าที่ อสม. ในหน่วยงานของ กฟผ.และหรือหมู่บ้านชุนที่ใกล้เคียงกับสถานที่ทำงานของตนเอง


1. ได้รับการคัดเลือกเป็น อสม. ดีเด่นระดับชาติและได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ง.ภ.) มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

2. ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่ง ดังนี้

    2.1 ผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ ได้แก่ แพทย์ประจำตำบล สารวัตร กำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กรรมการสภาตำบล ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใหญ่บ้านและกำนัน

    2.2 ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนื้องถิ่น ได้แก่ อบต. อบจ. เทศบาล

3. มีผลงานต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับและประจักษ์ต่อสังคม

4. เข้ารับการประเมินผลงานรายละเอียดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

1. ได้รับการคัดเลือกเป็น อสม. ดีเยี่ยมและได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ท.ภ.) มาแล้วน้อยกว่า 5 ปี

2. ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่ง ดังนี้

  2.1 ผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ ได้แก่ แพทย์ประจำตำบล สารวัตร กำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กรรมการสภาตำบล ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใหญ่บ้านและกำนัน

    2.2 ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนื้องถิ่น ได้แก่ อบต. อบจ. เทศบาล

3. มีผลงานต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับและประจักษ์ต่อสังคม

4. เข้ารับการประเมินผลงานรายละเอียดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

·     ระดับจังหวัด : โล่และใบประกาศเกียรติคุณ

·     ระดับเขต : เข็มเชิดชูเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณ

·     ระดับภาค : เข็มเชิดชูเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณ

·      ระดับชาติ : เข็มเชิดชูเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณและได้รับการเสอนชื่อเพื่อขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันที่เป็นสรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นเหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ง.ภ.)

- ได้รับการเสนอชื่อเพื่อขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
   ชั้นเหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ท.ภ.)
- โล่และใบประกาศเกียรติคุณ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง